เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น หากต้องการดูเนื้อหาเฉพาะตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณและเลือกซื้อสินค้าแบบออนไลน์ ภาษาไทย X

Sustainable Development Goals

People

no poverty

SDG 01 goal : no poverty

zero hunger

SDG 02 goal : zero hunger

good health and well-being

SDG 03 goal : good health and well-being

quality education

SDG 04 goal : quality education

  • Invest in continuous education and training to stay updated on the latest developments in pharmaceutical care, ethics, and sustainable practices

gender equality

SDG 05 goal : gender equality

Prosperity

affordable and clean energy

SDG 07 goal : affordable and clean energy

decent work and economic growth

SDG 08 goal : decent work and economic growth

industry, innovation, and infrastructure

SDG 09 goal : industry, innovation, and infrastructure

reduced inequalities

SDG 10 goal : reduced inequalities

sustainable cities and communities

SDG 11 goal : sustainable cities and communities

Planet

clean water and sanitation

SDG 06 goal : clean water and sanitation

  • Properly dispose of pharmaceutical waste to prevent water contamination

responsible consumption and production

SDG 12 goal : responsible consumption and production

  • Encourage responsible use of medicines to minimize overuse and wastage

climate action

SDG 13 goal : climate action

  • Minimize the use of single-use plastics and encourage reusable packaging options e.g. BYOD

life below water

SDG 14 goal : life below water

life on land

SDG 15 goal : life on land

Peace

peace, justice, and strong institutions

SDG 16 goal : peace, justice, and strong institutions

Partnership

partnerships for the goals

SDG 17 goal : partnerships for the goals