เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สังคม

ขจัดความยากจน

SDG 01 : ขจัดความยากจน

ยุติความหิวโหย

SDG 02 : ยุติความหิวโหย

สร้างสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี

SDG 03 : สร้างสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี

การศึกษาที่มีคุณภาพ สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

SDG 04 : การศึกษาที่มีคุณภาพ สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  • ลงทุนด้านการศึกษาและการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดในด้านการดูแลด้านเภสัชกรรม จริยธรรม และแนวปฏิบัติที่ยั่งยืน

ความเท่าเทียมทางเพศ

SDG 05 : ความเท่าเทียมทางเพศ

เศรษฐกิจ

พลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา

SDG 07 : พลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา

ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน

SDG 08 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

SDG 09 : ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

  • มีส่วนร่วมในการสร้างศูนย์ OPD แบบขยายเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพ

ลดความไม่เสมอภาค

SDG 10 : ลดความไม่เสมอภาค

ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานมีความครอบคลุม ปลอดภัย

SDG 11 : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานมีความครอบคลุม ปลอดภัย

สิ่งแวดล้อม

น้ำและสุขอนามัย

SDG 06 : น้ำและสุขอนามัย

  • กำจัดของเสียทางเภสัชกรรมอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในน้ำ

รูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

SDG 12 : รูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

  • ส่งเสริมการใช้ยาอย่างรับผิดชอบเพื่อลดการใช้มากเกินไปและสิ้นเปลือง

ต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

SDG 13 : ต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  • ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวให้เหลือน้อยที่สุดและส่งเสริมตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น BYOD

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

SDG 14 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

SDG 15 : ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

สันติภาพและสถาบัน

ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

SDG 16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

หุ้นส่วนการพัฒนา

ส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

SDG 17 : ส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน