article

Hamilton Rating Scale for Depression

Hamilton Rating Scale for Depression

อารมณ์ซึมเศร้า (เศร้าใจ, สิ้นหวัง, หมดหนทาง, ไร้ค่า), ความรู้สึกผิด, การฆ่าตัวตาย, การนอนไม่หลับในช่วงต้น, การนอนไม่หลับในช่วงกลาง, การตื่นนอนเช้ากว่าปกติ, ...
Thai Young Mania Rating Scale: TMRS

Thai Young Mania Rating Scale: TMRS

อารมณ์ครื้นเครง, การเพิ่มขึ้นของการทำกิจกรรม การเคลื่อนไหว, ความสนใจทางเพศ, การนอนหลับ, ความหงุดหงิด, การพูด (อัตราเร็วและจำนวนคำพูด), ภาษา-ความผิดปกติของคว...
แบบประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงต่อตนเองและผู้อื่นของผู้ป่วยจิตเวช  Prasri Violence Severity Scale: PVSS

แบบประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงต่อตนเองและผู้อื่นของผู้ป่วยจิตเวช Prasri Violence Severity Scale: PVSS

โปรดถามข้อมูลจากผู้ป่วย ญาติ และหาข้อมูลแวดล้อม ร่วมกับการสังเกตอาการผู้ป่วย **ในช่วง 1 สัปดาห์ ที่ผ่าน**มาจนถึงวันที่ประเมินว่า ผู้ป่วยมีอาการหรือพฤติกรรมอย...
แบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุไทย (Thai Geriatric Depression Scale: TGDS)

แบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุไทย (Thai Geriatric Depression Scale: TGDS)

ในช่วง **1 สัปดาห์ที่ผ่านมา** ท่านพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ตอนนี้, ท่านไม่อยากทำในสิ่งที่เคยสนใจหรือเคยทำเป็นประจำ, ท่านรู้สึกชีวิตของท่านช่วงนี้ว่างเปล่าไม้ร...
แบบประเมินความจำ ญาติของท่าน ว่า อยู่ในข่ายสงสัยมีภาวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์

แบบประเมินความจำ ญาติของท่าน ว่า อยู่ในข่ายสงสัยมีภาวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์

ญาติของท่านมีอาการต่อไปนี้หรือไม่ ชอบถามคำถามเดิมซ้ำๆ, หลงลืมบ่อยขึ้น มีปัญหายุ่งยากเรื่องความจำระยะสั้น, ต้องมีคนคอยเตือนให้ทำกิจกรรมที่จำเป็น, ลืมวันนัด ลื...
แบบวัดคุณภาพชีวิต ขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL – BREF – THAI)

แบบวัดคุณภาพชีวิต ขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL – BREF – THAI)

ในช่วง **2 สัปดาห์ที่ผ่านมา** ท่านพอใจกับสุขภาพของท่านในตอนนี้เพียงใด, การเจ็บปวดตามร่างกาย เช่น ปวดหัว ปวดท้อง ปวดตามตัว ทำให้ท่านไม่สามารถทำในสิ่งที่ต้องกา...
แบบประเมิน RQ

แบบประเมิน RQ

RQ เป็นความสามารถของบุคคลในการปรับตัวและฟื้นตัวภายหลังที่พบกับเหตุการณ์วิกฤตหรือ สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความยากลำบาก เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลผ่านพ้นป...
แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) แบบประเมินนี้ เหมาะที่จะใช้กับเด็กอายุระหว่าง 4 – 16 ปี (ฉบับผู้ปกครองประเมินนักเรียน)

แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) แบบประเมินนี้ เหมาะที่จะใช้กับเด็กอายุระหว่าง 4 – 16 ปี (ฉบับผู้ปกครองประเมินนักเรียน)

### แบบประเมินที่เกี่ยวข้อง * [แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) แบบประเมินนี้ เหมาะที่จะใช้กับเด็กอายุระหว่าง 4 – 1...
แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) แบบประเมินนี้ เหมาะที่จะใช้กับเด็กอายุระหว่าง 4 – 16 ปี (ฉบับครูประเมินนักเรียน)

แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) แบบประเมินนี้ เหมาะที่จะใช้กับเด็กอายุระหว่าง 4 – 16 ปี (ฉบับครูประเมินนักเรียน)

### แบบประเมินที่เกี่ยวข้อง * [แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) แบบประเมินนี้ เหมาะที่จะใช้กับเด็กอายุระหว่าง 4 – 1...
แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) แบบประเมินนี้ เหมาะที่จะใช้กับเด็กอายุระหว่าง 4 – 16 ปี (ฉบับประเมินตนเอง)

แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) แบบประเมินนี้ เหมาะที่จะใช้กับเด็กอายุระหว่าง 4 – 16 ปี (ฉบับประเมินตนเอง)

### แบบประเมินที่เกี่ยวข้อง * [แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) แบบประเมินนี้ เหมาะที่จะใช้กับเด็กอายุระหว่าง 4 – 1...
ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์ 55 ข้อ Thai Mental Health Indicators (THMI-55)

ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์ 55 ข้อ Thai Mental Health Indicators (THMI-55)

ใน ช่วง **1 เดือนที่ผ่านมา** ท่าน ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต, ท่านรู้สึกสบายใจ, ทํานรู้สึกสดชื่นเบิกบานใจ, ท่านรู้สึกชีวิตของท่านมีความสุขสงบ (ความสงบสุขในจิตใ...
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับวัยรุ่นอายุ ( 12-17 ปี )

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับวัยรุ่นอายุ ( 12-17 ปี )

ความฉลาดทางอารมณ์คือ ความสามารถทางอารมณ์ในการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข การรู้จักความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองเพื่อการพัฒนาและการใช้ศักยภาพตนเองในการ...
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับเด็กอายุ ( 6-11 ปี ) ฉบับย่อ สำหรับพ่อแม่ หรือ ผู้ปกครอง

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับเด็กอายุ ( 6-11 ปี ) ฉบับย่อ สำหรับพ่อแม่ หรือ ผู้ปกครอง

### ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก เป็นความพร้อมทางอารมณ์ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น โดยรู้จัก อารมณ์ตนเองและผู้อื่น แสดงความเห...
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับเด็กอายุ ( 3-5 ปี ) ฉบับย่อ สำหรับครูหรือผู้ดูแลเด็ก

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับเด็กอายุ ( 3-5 ปี ) ฉบับย่อ สำหรับครูหรือผู้ดูแลเด็ก

### ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก เป็นความพร้อมทางอารมณ์ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น โดยรู้จัก อารมณ์ตนเองและผู้อื่น แสดงความเห...
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับผู้ใหญ่อายุ ( 26-60 ปี )

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับผู้ใหญ่อายุ ( 26-60 ปี )

ความฉลาดทางอารมณ์คือ ความสามารถทางอารมณ์ในการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข การรู้จักความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองเพื่อการพัฒนาและการใช้ศักยภาพตนเองในการ...
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับผู้ใหญ่อายุ ( 18-25 ปี )

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับผู้ใหญ่อายุ ( 18-25 ปี )

ความฉลาดทางอารมณ์คือ ความสามารถทางอารมณ์ในการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข การรู้จักความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองเพื่อการพัฒนาและการใช้ศักยภาพตนเองในการ...
แบบประเมินภาวะอารมณ์เศร้า (Thai Depression Inventory)

แบบประเมินภาวะอารมณ์เศร้า (Thai Depression Inventory)

ในระยะ **1 สัปดาห์ที่ผ่านมา** ท่าน , , , , , , , , , , , , , , , , , , อาการทางร่างกาย เช่น ใจสั่น หายใจไม่อิ่ม มือชา ปวดศีรษะ, ,
แบบสอบถามวัดภาวะสุขภาพจิต Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21)

แบบสอบถามวัดภาวะสุขภาพจิต Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21)

ความซึมเศร้า ความวิตกกังวล และ ความเครียด ในระยะ **1 สัปดาห์ที่ผ่านมา** ท่าน ฉันพบว่ามันยากที่จะรู้สึกผ่อนคลาย, ฉันรู้ตัวว่าปากแห้ง, ฉันดูเหมือนจะไม่มีความร...
แบบสอบถาม Hospital Anxiety and Depression Scale ฉบับภาษาไทย (Thai HADS)

แบบสอบถาม Hospital Anxiety and Depression Scale ฉบับภาษาไทย (Thai HADS)

ประเมิน อาการวิตกกังวล และ อาการซึมเศร้า ในระยะ **1 สัปดาห์ที่ผ่านมา** ท่าน ฉันรู้สึกตึงเครียด, ฉันรู้สึกเพลิดเพลินใจกับสิ่งต่างๆ ที่ฉันเคยชอบได้, ฉันมีความ...
แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น Center for Epidemiologic Studies-Depression Scale (CES-D)

แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น Center for Epidemiologic Studies-Depression Scale (CES-D)

ในระยะ **1 สัปดาห์ที่ผ่านมา** ท่าน ฉันรู้สึกหงุดหงิดง่าย, ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร, ฉันไม่สามารถขจัดความเศร้าออกจากใจได้ แม้จะมีคนคอยช่วยเหลือก็ตาม, ฉันรู้สึกว่าต...
แบบประเมินความวิตกกังวล (GAD-7)

แบบประเมินความวิตกกังวล (GAD-7)

ในระยะ **2 สัปดาห์ที่ผ่านมา** ท่าน รู้สึกตึงเครียด วิตกกังวล หรือ กระวนกระวาย, ไม่สามารถหยุดหรือควบคุมความกังวลได้, กังวลมากเกินไปในเรื่องต่างๆ, ท้าตัวให้ผ่อ...
แบบประเมิน General Health Questionaire ฉบับภาษาไทย (Thai GHQ-12)

แบบประเมิน General Health Questionaire ฉบับภาษาไทย (Thai GHQ-12)

ในระยะ **2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา** ท่าน สามารถมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่กําลังทําอยู่ได้, นอนไม่หลับเพราะกังวลใจ, รู้สึกว่าทำตัวให้เป็นประโยชน์ในเรื่องต่างๆ, รู้สึก...
แบบสอบถามโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ (ASRS-V1.1)

แบบสอบถามโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ (ASRS-V1.1)

จากการสัมภาษณ์วินิจฉัยระหว่างประเทศ โดยองค์การอนามัยโลก World Health Organization อาการของโรคสมาธิสั้นสามารถคงอยู่จนกระทั่งถึงวัยผู้ใหญ่ได้ ส่งผลกระทบต่อสัม...
แบบวัดความเครียด กรมสุขภาพจิต (SPST-20)

แบบวัดความเครียด กรมสุขภาพจิต (SPST-20)

ในระยะ **6 เดือนที่ผ่านมา** ท่านมีความรู้สึกอย่างไรต่อเหตุการณ์ กลัวทำงานผิดพลาด, ไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้, ครอบครัวมีความขัดแย้งกันในเรื่องเงินหรือเรื่องงา...
ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ Thai Mental Health Indicators (THMI-15)

ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ Thai Mental Health Indicators (THMI-15)

ใน ช่วง **1 เดือนที่ผ่านมา** ท่าน ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต, ท่านรู้สึกสบายใจ, ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน, ท่านรู้สึกผิดหวังในตัวเอง,...
ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย Thai Mental Health Indicators (THMI-66)

ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย Thai Mental Health Indicators (THMI-66)

ใน ช่วง **1 เดือนที่ผ่านมา** ท่าน ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต, ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีความสุข, ถ้าให้เปรียบเทียบกับในอดีตท่านรู้สึกว่าชีวิตในปัจจุบันของท่าน...
แบบประเมินความเครียด (ST-5)

แบบประเมินความเครียด (ST-5)

ความเครียดเกิดได้กับทุกคน สาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดมีหลายอย่าง เช่น * รายได้ที่ไม่เพียงพอ * หนี้สิน * ภัยพิบัติต่างๆ ที่ทำให้เกิดความสูญเสีย * ความเจ็บป่...
ท่านมีอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาท ( Neuropathic pain ) หรือไม่

ท่านมีอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาท ( Neuropathic pain ) หรือไม่

แบบฟอร์ม Thai DN4 ความปวดมีลักษณะต่อไปนี้หรือไม่ **ปวดแสบร้อน**, ความปวดมีลักษณะต่อไปนี้หรือไม่ **ปวดเย็นเหมือนถูกน้ำแข็ง**, ความปวดมีลักษณะต่อไปนี้หรือไม่ ...
แบบประเมินการฆ่าตัวตาย 8 คำถาม (8Q)

แบบประเมินการฆ่าตัวตาย 8 คำถาม (8Q)

อ้างอิง [กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารสุข]( https://dmh.go.th/test/download/view.asp?id=22 ) **คิดอยากตาย หรือ คิดว่าตายไปจะดีกว่า**, อยากทำร้ายตัวเอง หรือ ทำให...
แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คำถาม (9Q)

แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คำถาม (9Q)

อ้างอิง [กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารสุข]( https://dmh.go.th/test/download/view.asp?id=22 ) ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ท่านมีอาการ "เบื่อ ไม่สนใจอยากทำอะไร" ...