ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์ 55 ข้อ Thai Mental Health Indicators (THMI-55)

ใน ช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ท่าน

1)

ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต

2)

ท่านรู้สึกสบายใจ

3)

ทํานรู้สึกสดชื่นเบิกบานใจ

4)

ท่านรู้สึกชีวิตของท่านมีความสุขสงบ (ความสงบสุขในจิตใจ)

5)

ท่านรู้สึกเบื่อหนํายท้อแท้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน

6)

ท่านรู้สึกผิดหวังในตัวเอง

7)

ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีแต่ความทุกข์

8)

ท่านรู้สึกกังวลใจ

9)

ท่านรู้สึกเศร้าโดยไม่ทราบสาเหตุ

10)

ทํานรู้สึกโกรธหงุดหงิดงํายโดยไม่ทราบสาเหตุ

11)

ทํานต้องไปรับการรักษาพยาบาลเสมอๆ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตและทำงานได้

12)

ทํานเป็นโรคเรื้อรัง

13)

ท่านรู้สึกกังวลหรือทุกข์ทรมํานใจเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของท่าน

14)

ท่านพอใจต่อการผูกมิตรหรือเข้ากับบุคคลอื่น

15)

ท่านมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนบ้าน

16)

ทํานมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน (ทำงานร่วมกับคนอื่น)

17)

ทํานคิดวําทํานมีความเป็นอยู่และฐานะทางสังคม ตามที่ทํานได้คาดหวังไว้

18)

ทํานรู้สึกประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในชีวิต

19)

ท่านรู้สึกพึงพอใจกับฐานะความเป็นอยู่ของท่าน

20)

ทํานเห็นวําปัญหาส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่แก้ไขได้

21)

ทํานสามารถทำใจยอมรับได้สำหรับปัญหา ที่ยากจะแก้ไข(เมื่อมีปัญหา)

22)

ท่านมั่นใจว่ําจะสามารถควบคุมอารมณ์ได้ เมื่อมีเหตุการณ์คับขันหรือร้ายแรงเกิดขึ้น

23)

ท่านมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต

24)

ท่านแก้ปัญหําที่ขัดแย้งได้

25)

ท่านรู้สึกหงุดหงิด ถ้าสิ่งต่างๆไม่เป็นตามที่คาดหวัง

26)

ท่านหงุดหงิดโมโหง่ายถ้าถูกวิพากษ์วิจารณ์

27)

ท่านรู้สึกหงุดหงิด กังวลใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆ ที่เกิดขึ้นเสมอ

28)

ท่านรู้สึกกังวลใจกับเรื่องทุกเรื่องที่มากระทบตัวท่าน

29)

ท่านรู้สึกยินดีกับความสำเร็จของคนอื่น

30)

ท่านรู้สึกเห็นใจเมื่อผู้อื่นมีทุกข์

31)

ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส

32)

ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเมื่อมีโอกาส

33)

ท่านเสียสละแรงกายหรือทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน

34)

ห่ากมีสถานการณ์ที่คับขันเสี่ยงภัยท่านพร้อม ที่จะให้ความช่วยเหลือร่วมกับผู้อื่น

35)

ท่านพึงพอใจกับความสามารถของตนเอง

36)

ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง

37)

ท่านรู้สึกว่าท่านมีคุณค่าต่อครอบครัว

38)

ท่านมีสิ่งยึดเหนี่ยวสูงสุดในจิตใจที่ทำให้จิตใจ มั่นคงในการดำเนินชีวิต

39)

ท่านมีความเชื่อมั่นว่าเมื่อเผชิญกับความยุ่งยาก ท่านมีสิ่งยึดเหนี่ยวสูงสุดในจิตใจ

40)

ท่านเคยประสบกับความยุ่งยากและสิ่งยึดเหนี่ยว สูงสุดในจิตใจช่วยให้ท่านผ่านพ้นไปได้

41)

ท่านต้องการทำบางสิ่งที่ใหม่ในทํางที่ดีขึ้นกว่ํา ที่เป็นอยู่เดิม

42)

ท่านมีความสุขกับกํารริเริ่มงานใหม่ๆและมุ่งมั่น ที่จะทำให้สำเร็จ

43)

ท่านมีควํามกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในทํางที่ดี

44)

ท่านมีเพื่อนหรือคนอื่นๆในสังคมคอยช่วยเหลือท่าน ในยํามที่ต้องการ

45)

ท่านได้รับความช่วยเหลือตามที่ท่านต้องการจากเพื่อน หรือคนอื่นๆในสังคม

46)

ท่านรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว

47)

หํากท่านป่วยหนักท่านเชื่อว่าครอบครัวจะดูแลท่าน เป็นอยํางดี

48)

ท่านปรึกษา/ขอความช่วยเหลือจากครอบครัวเสมอ เมื่อท่านมีปัญหา

49)

สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน

50)

ท่านมั่นใจว่าชุมชนที่อําศัยอยู่มีความปลอดภัย

51)

ท่านรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในทรัพย์สินเมื่ออาศัยในชุมชนนี้

52)

มีหน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้านที่สามารถใช้บริการได้

53)

หน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้านสามารถไปให้บริการได้ เมื่อทํานต้องการ

54)

เมื่อทําน/ญาติเจ็บป่วยจะไช้บริการที่สาธารณสุขใกล้บ้าน

55)

เมื่อทํานเดือดร้อนจะมีหน่วยงานในชุมชน(เช่นมูลนิธิ ชมรม สมาคม วัด สุเหรํา ฯลฯ) มาช่วยเหลือดูแลทําน

ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์ 55 ข้อ Thai Mental Health Indicators (THMI-55) ใน ช่วง **1 เดือนที่ผ่านมา** ท่าน

ติดต่อสอบถาม ย่งเชียงตึ๊ง

ร้านขายยาย่งเชียงตึ๊ง, ร้านยาจีน และ ยาแผนปัจจุบัน, ปากซอยเจริญกรุง 63 ใกล้bts สะพานตากสิน คุณสามารถติดต่อเราได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ : 02-212-4082
อีเมลล์ : yc.drugstore@gmail.com
facebook page : Facebook
Facebook Messenger : Facebook Messenger
LINE : ไลน์
Twitter : Twitter
Instagram : ig
Weibo : Weibo
WhatsApp : Whatsapp
Tiktok : Tiktok
WeChat : WeChat
KakaoTalk : KaKaoTalk
VK : VK
Viber : Viber
Zalo : Zalo
Snapchat : Snapchat
Signal : Signal

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ Thai Mental Health Indicators (THMI-15)

ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ Thai Mental Health Indicators (THMI-15)

ใน ช่วง **1 เดือนที่ผ่านมา** ท่าน ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต, ท่านรู้สึกสบายใจ, ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน, ท่านรู้สึกผิดหวังในตัวเอง,...
ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย Thai Mental Health Indicators (THMI-66)

ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย Thai Mental Health Indicators (THMI-66)

ใน ช่วง **1 เดือนที่ผ่านมา** ท่าน ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต, ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีความสุข, ถ้าให้เปรียบเทียบกับในอดีตท่านรู้สึกว่าชีวิตในปัจจุบันของท่าน...
แบบวัดความเครียด กรมสุขภาพจิต (SPST-20)

แบบวัดความเครียด กรมสุขภาพจิต (SPST-20)

ในระยะ **6 เดือนที่ผ่านมา** ท่านมีความรู้สึกอย่างไรต่อเหตุการณ์ กลัวทำงานผิดพลาด, ไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้, ครอบครัวมีความขัดแย้งกันในเรื่องเงินหรือเรื่องงา...